Visie

Onze visie op onderwijs

Kinderen leren het meest als ze zelf keuzes kunnen maken, als ze door een krachtige leeromgeving uitgedaagd worden, als ze (leren) zelfstandig en verantwoordelijk (te) zijn voor hun werk, maar ook: als ze eraan toe zijn! We vinden het heel belangrijk om de ontwikkeling van het individuele kind te volgen en te stimuleren. Ook vinden we het van belang dat al onze kinderen zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Wij werken daarom met kerngroepen. De kinderen kunnen in hun eigen tempo (door)werken. Ieder kind zit in de kerngroep met leeftijdsgenootjes, maar zal voor bepaalde vakken in andere groepen komen te zitten, afhankelijk van zijn of haar niveau (groepsdoorbroken onderwijs). In alle groepen wordt gewerkt met niveaugroepen. We gaan uit van tenminste drie niveaugroepen per leerjaar om zo aan de behoefte van het kind tegemoet te komen. Dit geldt met name voor taal en rekenen. Met vakken als wereldoriëntatie, lezen en techniek zullen de kinderen op hun eigen tempo zelfstandig werken. Vakken als catechese c.q. algemeen levensbeschouwelijke vorming, schrijven en tekenen worden gezamenlijk in de kerngroep gegeven.

Onze visie op de brede school

In onze visie is een brede school een school die als hoofddoel heeft het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De concrete uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk zal steeds verder uitgewerkt gaan worden (groeimodel). Globaal kunnen we op dit moment daarover het volgende aangeven: De term ‘brede’ school kan op twee manier uitgelegd worden. ‘Breed’ in de zin van een school waar zo veel mogelijk kinderen, zonder onderscheid naar afkomst, domicilie en levensbeschouwing, van harte welkom zijn. En ‘breed’ omdat er sprake is van een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen – onderwijs, opvang, zorg en ontspanning – die zich bezighouden met opgroeiende kinderen, waarmee de ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot en er een doorlopende en op elkaar aansluitende lijn van onderwijs en opvang gaat ontstaan.

Onze visie op ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de school speelt daarin een onmiskenbare rol. Ouders kunnen betrokken worden bij verschillende vaste activiteiten in de school op o.a. onderwijsvoorbereidend en begeleidend gebied of mede organiseren van schoolevenementen.

Missie

Waar wij als school naar streven heeft zijn vertaling gekregen in een missie. Onze missie luidt: Leren is leuk!

  • Kinderen leren spelenderwijs en op een natuurlijke manier.
  • Kinderen kunnen zelfstandig werken, maar leren ook van elkaar.
  • Kinderen worden uitgedaagd om actief te leren.
  • Er wordt een rijke leeromgeving aangeboden.
  • Het programma is uitdagend en ontwikkelingsgericht.
  • Digitaal leren is een onderdeel van het lesprogramma.