Schoolplan

Voorwoord

Voor u ligt de samenvatting van het schoolplan 2019-2023 van Brede School de Kersenboom

De Kersenboom is een neutrale school in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, dichtbij het centrum van Diemen. Wij zijn een echte wijkschool voor de (toekomstige) kinderen van deze nieuwbouwwijk . De Kersenboom is een school waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. Wij bieden ouders en hun kinderen een dagarrangement van 07:30 t/m 18.30 uur waarbinnen het onderwijs zich afspeelt volgens een continurooster van 08:30 t/m 14.00 uur.

Er wordt inmiddels alweer een tijdje flink gebouwd op Plantage de Sniep en het leerlingenaantal groeit daardoor gestaag. Het aannamebeleid is hierop aangepast. Kinderen die woonachtig op de Sniep zijn, hebben voorrang bij plaatsing. Indien er meer plaatsen beschikbaar zijn worden in eerste instantie kinderen uit Diemen toegelaten. Daarna pas andere postcodegebieden.

Schoolbeschrijving

Wij zijn een school waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. We willen ouders en hun kinderen een dagarrangement bieden van 07:30 t/m 18.30 uur waarbinnen het onderwijs zich afspeelt volgens een continurooster van 08:30 t/m 14.00 uur. Het is de bedoeling dat onze school uiteindelijk 16 groepen groot wordt (huisvestingsplan 2008-2012 gemeente Diemen). Daarnaast is in het gebouw eveneens een organisatie voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gehuisvest, verzorgd door Stichting KMN Kind & Co. Tenslotte zal de Stichting Welzijn Diemen een wijkgericht activiteitenaanbod verzorgen voor jong en oud.

Waar we voor staan: onze visie en missie

Onze visie op onderwijs

Kinderen leren het meeste als ze zelf keuzes kunnen maken, als ze door een krachtige leeromgeving uitgedaagd worden, als ze (leren) zelfstandig en verantwoordelijk (te) zijn voor hun werk, maar ook: als ze er aan toe zijn!

We vinden het heel belangrijk om de ontwikkeling van het individuele kind te volgen en te stimuleren. Ook vinden we het van belang dat al onze kinderen zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Wij werken daarom met kerngroepen, vergelijkbaar met het jaarstof klassensysteem maar met het verschil dat kinderen in hun eigen tempo kunnen (door)werken. Ieder kind zit in de kerngroep met leeftijdsgenootjes, maar zal voor bepaalde vakken in andere groepen komen te zitten, afhankelijk van zijn of haar niveau (groepsdoorbroken onderwijs). In alle groepen wordt gewerkt met niveaugroepen. We gaan uit van tenminste drie niveaugroepen per leerjaar om zo aan de behoefte van de leerlingen tegemoet te komen. Dit geldt met name voor taal en rekenen. Met vakken als wereldoriëntatie, lezen en techniek zullen de kinderen op hun eigen tempo zelfstandig werken. Vakken als catechese c.q. algemeen levensbeschouwelijke vorming, schrijven, tekenen en handvaardigheid worden gezamenlijk in de kerngroep gegeven.

Onze visie op de brede school

In onze visie is een brede school een school die als hoofddoel heeft het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De concrete uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk zal steeds verder uitgewerkt gaan worden (groeimodel). Globaal kunnen we op dit moment daarover het volgende aangeven:

De term ‘brede’ school kan op twee manieren uitgelegd worden. ‘Breed’ in de zin van een school waar zo veel mogelijk kinderen, zonder onderscheid naar afkomst, domicilie en levensbeschouwing, van harte welkom zijn. En ‘breed’ omdat er sprake is van een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen – onderwijs, opvang, zorg en ontspanning – die zich bezig houden met opgroeiende kinderen, waarmee de ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot en er een doorlopende en op elkaar aansluitende lijn van onderwijs en opvang gaat ontstaan.

Onze visie op ouderbetrokkenheid

Trends laten zien dat ouders en verzorgers steeds meer een consumentenrelatie krijgen met de school die ze ook zien als de producent van de dienst ‘opvoeding’. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de school speelt daarin een onmiskenbare rol.
Ouders kunnen betrokken worden bij verschillende vaste activiteiten in de school op o.a. onderwijsvoorbereidend en begeleidend gebied of mede organiseren van schoolevenementen.

Missie

“LEREN IS LEUK!”

Waar wij als school naar streven heeft zijn vertaling gekregen in een missie: en ook van elkaar. – c.q. ontwikkelingsgericht.

Onze onderwijskundige doelen op hoofdlijnen

  • Onze onderwijskundige doelen zijn afgeleid van de Wet op het Primair Onderwijs.
  • Met ons onderwijs streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van kinderen op het gebied van sociaal emotionele, creatieve en cognitieve vaardigheden.
  • Elk kind heeft recht op een zo optimaal mogelijk leerproces en een ononderbroken ontwikkelingslijn overeenkomstig eigen aanleg en mogelijkheden. Dit gaat het beste in een omgeving waar de kinderen zich thuis voelen, vandaar dat we ons inzetten om het groeps- en schoolklimaat zo goed en veilig mogelijk te krijgen en te houden.
  • Als school willen we een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. We geloven dat er aan verschillende manieren van leren tegemoet moet worden gekomen om kinderen tot volledige ontplooiing te laten komen.
  • We streven ernaar ons onderwijs aan te passen aan de verschillen die er tussen kinderen zijn om voor elk kind tot de meest effectieve manier van leren te komen.
  • We zijn een school die openstaat voor kinderen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Deze identiteit zien wij als inspirerend en normerend bij hetgeen op school gebeurt. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om een keuze te maken op het gebied van levensbeschouwende vorming voor hun kind.
  • We streven naar een overzichtelijke organisatie en een duidelijke planning. We zien de organisatie als een middel om ons doel te bereiken.
  • We streven ernaar een professionele instelling te zijn waar een cultuur heerst van deskundigheid en voortdurend van en met elkaar leren. We willen verder bouwen aan de school vanuit een (nog verder te ontwikkelen) duidelijke en gemeenschappelijke visie.

Onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs

De methoden die wij gebruiken

Wij werken met volledig nieuwe (digitale) leermethoden die gericht zijn op het zelfstandig werken, samenwerken en tevens mogelijkheden biedt om kinderen op hun eigen niveau te laten werken.

Onze zorg voor onze kinderen

De zorg voor de kinderen binnen onze school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leerkrachten, interne begeleider en directie. De interne begeleider speelt hierin een specifieke rol omdat hij/zij de leerlingenzorg coördineert op schoolniveau. Uitgangspunt is dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling binnen onze school moeten kunnen doormaken. Om die ontwikkeling te kunnen volgen, werken we in onze school met een leerlingvolgsysteem voor groep 1 t/m 8.

Tijdens de schoolperiode worden de kinderen systematisch getoetst om te zien of de tussentijdse leerdoelen worden behaald. Ieder leerjaar wordt er een toetsrooster opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen (toetsen die deel uitmaken van de methoden die wij gebruiken) en Cito-toetsen (landelijk genormeerde toetsen). Ook de sociaal emotionele ontwikkeling zal systematisch gevolgd gaan worden.

Voor kinderen die specifieke pedagogische en/of didactische behoeften tonen worden verschillende maatregelingen en activiteiten ingezet, vooral op school- en groepsniveau. Dit opdat zij in een zekere hoeveelheid tijd, de door de school te bepalen doelen en tussendoelen bereiken.
De vorderingen van leerlingen worden met de ouders besproken in de verplichte 10-minuten gesprekken die plaatsvinden in november en februari. In juni/ juli kunnen ouders op verzoek een 10-minuten gesprek aanvragen.
Tijdens een informatieavond aan het begin van het schooljaar worden ouders geïnformeerd over het nieuwe schooljaar en over zaken die van belang zijn voor het betreffende leerjaar van hun kind.
Voor ons beleid m.b.t. aanmelding en toelating van kinderen tot onze school (ook voor kinderen met leerlinggebonden financiering) verwijzen wij naar onze schoolgids.

Inzet en ontwikkeling van ons personeel

De personeelsleden van onze school zijn afkomstig uit het bestaande personeelsbestand van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair en van de Stichting Spiritbasisscholen. Middels een interne sollicitatieprocedure is bepaald wie aan de school verbonden wordt.

Het team van De Kersenboom zal de komende jaren, gekoppeld aan de groei van het aantal leerlingen, zich steeds verder uitbreiden. Aan de hand van duidelijke criteria zal passend personeel aangenomen worden.
Wij zien het voeren van verschillende gesprekken als belangrijk middel bij het verbeteren van competenties van ons personeel. De competentieverbetering draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van onze school. Daarnaast heeft het regelmatig voeren van gesprekken als doel om het welbevinden van het personeel te bewaken.
Ieder schooljaar stellen we een (na)scholingsplan op. De (na)scholingsafspraken die we maken zijn een onderdeel van het persoonlijke ontwikkelingsplan van personeelsleden.

Naast de individuele scholingsafspraken vinden er ook jaarlijks teambrede scholingsmomenten plaats (studiedagen).

Onze zorg voor kwaliteit

Binnen Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spiritbasisscholen wordt gewerkt met de kwaliteitskaarten van Kees Bos (WMK-PO) om de kwaliteit van de school te meten. Onze school zal ook met deze kwaliteitskaarten gaan werken. In een cyclus van vier jaar zullen we de kwaliteitskaarten van Kees Bos gebruiken als toetsinstrument voor ons onderwijs.

De school evalueert jaarlijks de opbrengsten van de leerlingen. Periodiek worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder personeel, ouders en leerlingen. De uitkomsten, zowel van de jaarlijkse opbrengsten als tevredenheidsonderzoeken, kunnen aanleiding zijn voor het opstellen van plannen van aanpak.

 

Momenteel wordt het format Schoolondersteuningsprofiel (SOP) door het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen herzien. Uiterlijk 31 december 2022 zal ons SOP aangepast worden, waarbij het nieuwe format direct wordt toegepast.