Ouders en school

Ouders en school

In het leven van kinderen speelt de school een heel belangrijke rol. Niet alleen op het gebied van het aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook op het terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoewel de hoofdverantwoordelijkheid van de opvoeding bij de ouders/verzorgers ligt, zijn school en ouders samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. De school hecht veel belang aan grote betrokkenheid van de ouders. Die betrokkenheid geldt in de eerste plaats voor de eigen groep waarin de kinderen zitten. En in de tweede plaats voor de school in z’n geheel als leef- en werkgemeenschap voor alle kinderen en volwassenen van de Kersenboom.
Er is een maatschappelijke trend om de school meer en meer in de rol van opvoeder te krijgen; dit is en blijft binnen de Kersenboom de hoofdverantwoordelijkheid van de ouders.

Wat verwacht de school van Kersenboom-ouders?

Ouders spelen een belangrijke, stimulerende en actieve rol met een voorbeeldfunctie. Van alle ouders die hun kind naar onze school sturen verwachten wij dat zij:

 • de visie en uitgangspunten van ons onderwijs onderschrijven
 • zich conformeren aan de omgangsregels die op school gelden
 • dit ook tot uitdrukking brengen in hun gedrag binnen schoolverband
 • naar vermogen participeren in het schoolleven
 • de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage betalen.

Ouderhulp

Geen enkele basisschool kan goed functioneren zonder de hulp en inbreng van de ouders. De Kersenboom is in de gelukkige omstandigheid dat er veel ouderparticipatie is. De ouders nemen in het algemeen een hoge mate van verantwoordelijkheid voor hun kinderen en juist daardoor kan de Kersenboom meer doen dan op andere scholen het geval is. Ouderhulp is voor een goed functionerende schoolgemeenschap onmisbaar.

Commissies

De activiteitencommissie heeft als doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen door het schoolleven te verrijken in het belang van alle kinderen. Ouders in deze commissie helpen de leerkrachten bij het organiseren van schoolactiviteiten zoals de Kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, de avondvierdaagse, schoolvoetbal, etc. Zij nemen het team praktische zaken uit handen.
Als ouder deel uitmaken van een commissie is een leuke en zinvolle manier om actief betrokken te zijn bij onze school en contact te hebben met directie, leerkrachten, leerlingen en andere ouders.

Contact ouders/school

Ouders zijn van harte welkom om het werk van hun kind in de klas te bekijken of een afspraak met de leerkracht te maken. Na schooltijd kan men daarvoor terecht bij de leerkracht. Ouders kunnen ook desgewenst een afspraak maken met de directeur, indien het schoolzaken betreft die niet door de leerkracht afgehandeld kunnen worden. Daarnaast organiseert de school een aantal ouderavonden waarop ouders nader kunnen kennismaken met de school:

 • Algemene ouderavond (1x per jaar). Aan het begin van het jaar geeft de leerkracht uitleg over de inhoud en organisatie van het onderwijs in de klas. Tevens is deze avond bedoeld om kennis met elkaar te maken en het lesmateriaal in te zien.
 • 10-minutengesprekken (2x per jaar) over de vorderingen van het kind (zie hieronder).
 • Thema avond (1x per jaar)
 • Pre-advies groep 7 (1x per jaar)
 • Voorlichting voortgezet onderwijs (1x per jaar)
 • Adviesgesprekken groep 8 (1x per jaar)

Inloopuurtje

Het maandelijks inloopuurtje van de Kersenboom biedt de ouders de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te beantwoorden over zaken die in het leven van een leerling op de basisschool een rol spelen.

Informatieverstrekking aan ouders

Maandelijks publiceert de schoolleiding een nieuwsbrief. Hierin werpen we een terugblik op de voorgaande maand en er staat informatie in over lopende schoolzaken. Verder wordt een actuele agenda van belangrijke activiteiten vermeld. De nieuwsbrieven worden via ons digitale informatiesysteem (Digiduif) verspreid. Tevens verzorgt elke leerkracht een nieuwsbrief voor zijn/haar groep.

Ouderbijdrage

De bekostiging van het basisonderwijs is in Nederland geregeld door de overheid. De overheid maakt daarbij geen onderscheid tussen openbare en bijzondere scholen. Alle scholen ontvangen dezelfde basisvergoeding die gebaseerd is op het gemiddeld aantal kinderen in een schooljaar. De meeste scholen hebben naast de rijksbijdrage nog een belangrijke inkomstenbron: de ouderbijdrage. De Wet op het Primair Onderwijs (art. 40) stelt dat van ouders een bijdrage mag worden gevraagd.
De school vraagt van alle ouders van leerlingen op de Kersenboom een vrijwillige ouderbijdrage. Uit de ouderbijdragen worden uitsluitend school- en onderwijsgebonden activiteiten bekostigd. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.